• Innovationsrådets betänkande: Att tänka nytt för att göra nytta

  - om perspektivskiften i offentlig verksamhet

  Det tidigare Innovationsrådets slutbetänkande som publicerades den 11 juni 2013. I detta betänkande lade det tidigare Innovationsrådet fram förslag som syftade till att konkretisera regeringens politik på området innovation, hur förutsättningarna för att tänka nytt  för att göra nytta i offentlig verksamhet kan bli bättre samt att stimulera det fortsatta samtalet i statliga myndigheter, landsting och kommuner för fortsatt verksamhetsutveckling.

  Hämta rapporten digitalt via regeringens hemsida eller denna länk.

  En tryckt version av rapporten kan beställas från Norstedts Juridik.

 

    • Det finns även en sammanfattning av innehållet som visades under Innovationsrådets presskonferens den 11 juni 2013. Powerpointpresentationen kan hämtas här.

     Olof Petersson, tidigare professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och forskningsledare vid SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, publicerade en kommentar till slutbetänkandet i utgåva fyra 2013 av Tidskriften Respons. Läs artikeln på hans egen hemsida.

      

      


      

    • Mätningar för bättre styrning– att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet

     Publicerad: 18 mars 2013

     I denna rapport skriver professor Mattias Elg vid Linköpings universitet om hur myndigheter med hjälp av relativt enkla metoder kan mäta och förstå hur man uppnår målen i verksamheten och praktiskt använda dessa data för att utveckla densamma. Rapporten tar upp vikten av att mäta rätt saker och representera resultaten på rätt sätt. Denna rapport togs fram på uppdrag av det tidigare Innovationsrådet.

     Hämta rapporten digitalt här

      

      


      

    • Sjukdomar utan gränser – Utmaningar och möjligheter i komplex myndighetssamverkan kring zoonoser

     Publicerad: 20 september 2012

     Zoonoser är sjukdomar överförbara mellan människor och djur. För att hantera och övervaka dessa krävs samverkan mellan såväl geografiska områden som organisationer. Denna rapport togs fram av Innovationsrådet i samarbete med Jordbruksverket, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt som en del i ett gemensamt utvecklingsprojekt om zoonoser. I rapporten presenteras förslag på hur arbetet med zoonoser kan förbättras och är även ett utmärkt exempel på hur komplex myndighetssamverkan kan bedrivas och utvecklas.

     Rapporten finns endast tillgänglig i tryckt form och kan beställas här.

      


      

    • Ökad effektivitet i miljötillståndsprocessen – hur ärendeprocesser kan följas upp och utvecklas över funktions- och myndighetsgränser utifrån en systemsyn

     Publicerad: 3 september 2012

     Denna rapport har tagits fram som ett stöd för myndigheternas vidare utveckling av miljötillståndsprocessen. Här diskuteras hur ett komplext system som sträcker sig över myndighetsgränserna kan utvecklas, hur miljöprövningen kan följas upp och hur den kan utvecklas utifrån en systemansats. Rapporten kan också vara av intresse för andra myndigheter som önskar utveckla sin samverkan med andra.

     Hämta rapporten digitalt här

     Rapporten kan köpas i tryckt form här.

      

      


      

    • Statliga myndigheters arbete med innovation, kvalitet och verksamhetsutveckling. En enkätundersökning.

     Publicerad: 16 mars 2012

     I denna rapport presenteras resultatet av en enkätundersökning som Innovationsrådet lät genomföra i 205 statliga myndigheter. De teman som huvudsakligen tas upp är kvalitetsarbete i myndigheter, kundfokus, strategier, kunskapshantering och innovation.

     Rapporten går att beställa i tryckt form hos Norstedts Juridik.

      

      


      

    • Forskningsöversikt om Lean

     Publicerad: 29 februari 2012

     Forskaren Mikael Brännmark sammanställde i denna rapport forskningsläget (fram till år 2012) gällande Lean i statlig och kommunal verksamhet. Rapporten togs fram på uppdrag av det tidigare Innovationsrådet.

     Ladda ner rapporten via denna länk.

      

      


      

      

    • Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar, hinder och möjligheter

     Publicerad: 10 februari 2012

     Lean är en verksamhetsfilosofi som ursprungligen togs fram för biltillverkaren Toyota i Japan. Hur kan denna typ av tankesätt och metoder användas för att utveckla bättre offentliga tjänster i Sverige? Denna studie behandlar hur Lean kan definieras, förstås och tillämpas i offentlig tjänsteverksamhet. Rapporten är baserad på central forskning på detta område och på intervjuer med företrädare för 16 offentliga verksamheter inom stat och kommun.

     Hämta rapporten i PDF-format.

     Beställ ett tryckt exemplar.

      

      


      

      

    •  

     Uppdrag att utforma och genomföra en pilotinsats för tillämpning av designbaserad kompetens i utvecklingen av offentliga tjänster

     Slutrapportering av regeringsuppdrag N2012/2819/FIN

     Publicerad: 30 juni 2015

     I denna slutrapportering av det regeringsuppdrag som gavs VINNOVA, gällande innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder, berättas hur den beställda pilotinsatsen genomförts, resultatet av uppdraget samt en redovisning av hur dess medel har använts.

     Projektet som påbörjades den 31 maj 2012 innehöll en förstudierapport gällande design av offentliga tjänster samt fyra pilotprojekt i samarbete med bland andra Stiftelsen Svenska Industridesign (SVID), Linköpings universitet och Värmlands läns landsting. En serie webbinarier genomfördes också i samarbete med SVID, Inovationsrådet och SKL.

     Ladda ner rapporten i digital form från VINNOVAs hemsida.

      


      

    • Innovationer i offentlig sektor

     En litteraturöversikt

     Publicerad: 30 januari 2007

     Denna rapport må ha några år på nacken vid det här laget men utgör ändå en viktig grund för att få en överblick kring den litteratur som påverkat forskning och beslut på innovationsområdet inom offentlig sektor. Rapporten beskriver både offentliga utredningar i Sverige och litteratur och utredningar från andra EU-länder.

     Ladda ner rapporten från Linköpings Universitet.

      


      

   • Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle

    Denna relativt korta rapport eller sammanfattning av innehållet vid en konferens belyser några av de utmaningar som leverantörer och inköpare av innovativa tjänster står inför. Den största utmaningen på innovationsområdet är att våga ge sig ut på okänd mark - att våga satsa på idéer där man inte är säker på hur resultatet kommer att bli och samtidigt motivera detta ekonomiskt med den relativt strama budget som de flesta statliga myndigheter och organisationer har.

Anteckningarna finns i PDF-format via denna länk.

 

 


 

  • Innovationsupphandling

   Betänkande av Innovationsupphandlingsutredningen SOU 2010:56

   Publicerad: 31 augusti 2010

   Denna utredning innehåller information om bakgrunden till det innovationsarbete och de innovationsupphandlingar som har tagits i bruk i Sverige de senaste åren. Utredningen gick ut på att utreda förutsättningarna för offentlig innovationsupphandling samt att lämna förslag till åtgärder som kan tas för att öka tillämpningen av innovationsupphandling bland svenska myndigheter och andra offentliga organ. Man tog även upp hur detta arbete kan främja innovationsförmågan och förutsättningar för strukturomvandling även i näringslivet.

   Ladda ner rapporten digitalt från regeringens hemsida

 


 

 

 

Vinnovas publikationer

 

Uppdateras kontinuerligt.

denna länk hittar du de publikationer som Vinnova har givit ut inom ramen för sitt arbete. Databasen expanderas kontinuerligt och innehåller såväl rapporter som analyser, externa publikationer och informationsmaterial om myndighetens arbete.