Lexikon för innovation i offentlig sektor

 

Detta är en omarbetad version av det lexikon för innovation i offentlig sektor som tidigare låg uppe på denna sida. Syftet med ordlistan är att reda ut några av de termer som är viktiga inom området innovation i förhållande till offentlig sektor.

 

Saknas något i listan eller kan texten förbättras? Kontakta oss för att lägga till fler begrepp.

 

Co-production

Processer där tjänster utformas och levereras i samarbete med de personer som kommer att bruka dem, assistenter, anhöriga eller civilsamhället. Exempel på tjänster utformade enligt denna metodik är självdialysen på Ryhov sjukhus i Jönköping, där kroniskt sjuka patienter lär sig att sköta dialysmaskinen på egen hand eller hjälpa andra som nyligen insjuknat, samt det kommunala fastighetsbolaget Telge Hovsjö som har en majoritet av boende i sin styrelse och involverar dessa för skötsel, upprustning och underhåll i området. Båda dessa projekt är utmärkta exempel på hur man kan spara pengar och resurser samtidigt som berörda personer får ett högre inflytande och en bättre tjänst.

 

Crowdfunding / Crowdsourcing

Finansiering av ett projekt eller hantering av en uppgift utlyses offentligt, vanligen via Internet. Människor bidrar med kunskap, kapital eller varor för att lösa uppgiften. I idealfallet leder processen till ett samarbete där många personer bidrar med lösningar. Några välkända exempel på projekt som drivs med hjälp av crowdsourcing är Wikipedia (uppslagsverk online), Project Gutenberg (offentliggör bland annat äldre böcker och dokument i elektronisk form), The Internet Archive (ett elektroniskt bibliotek med olika former av media samt en gigantisk databas med arkiverade webbsidor, vissa redan från Internets tidigaste år), The Document Foundation (producerar exempelvis mjukvaran LibreOffice - ett gratisalternativ till kommersiell mjukvara för ordbehandling, kalkyl med mera).

 

Crowdfunding är en form av crowdsourcing som går ut på att finansiera idéer eller projekt. Bidragen kan sträcka sig från några enstaka kronor till flera hundra tusen. Det har blivit vanligt att företagsgrundare som behöver finansiering för att utveckla en produkt eller tjänst tar hjälp av internetplattformar för att presentera sin idé, ofta med hjälp av video, och på så sätt väcka allmänhetens intresse för att sponsra projektet. Ett välkänt exempel på crowdfunding är den svenskproducerade filmen Kung Fury som finansierades med hjälp av denna metod. Projektet drog in över en halv miljon dollar på kort tid.

 

Failfaire

Sammankomst som åsyftar att belysa projekt och verksamheter som har misslyckats. Genom att diskutera och belysa vad som gått fel och inte fungerade lär man sig av misstagen istället för att sopa dem under mattan och försöka glömma. Utöver Failfaire finns även initiativet Failcon, ett konvent med liknande syfte.

 

Försöksverksamhet

En pilotverksmahet där man implementerar en ny idé i liten skala. Ofta begränsar man sig geografiskt eller tidsmässigt för att lättare kunna utvärdera projektet. Detta är en effektiv kostnadssparande metod som kan användas för att lära sig hur en idé fungerar i verkligheten, istället för att göra ytterligare förstudier.

 

Hinder

Ett hinder bör istället ses som en utmaning som är till för att övervinnas. Hinder hittas oftare i inställningen till en idé eller ett arbetsområde snarare än i regelverk eller verkliga omständigheter. Genom att tänka på nya och innovativa sätt går det vanligen att hitta andra vinklar och angrepssätt som leder fram till praktiska lösningar.

 

Idea Management-system

Metoder (vanligen IT-baserade) som används för att samla in, generera, bedöma, vidareutveckla, kommentera och prioritera idéer. Systemen används för att ge återkoppling på de idéer som skall undersökas vidare och så småningom genomföras. Ericsson använder sig med framgång av metoden Collaborative Idea Management där samtliga medarbetare involveras som innovatörer.

 

Inkrementell innovation

En innovation som förbättrar eller utökar en befintlig tjänst, process eller vara medan grunden bibehålls. Ett enkelt exempel är att byta ut en griffeltavla mot en whiteboard eller en pekskärm.

 

Innovation

Det viktigaste ordet i vårt lexikon. Innovation är den process där man tar fram och inför nya tjänster, metoder eller processer som resulterar i betydligt bättre kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet i den verksamhet där innovationen implementeras. Innovation kan utnyttjas i form av att hitta nya perspektiv på existerande problem, att omdefiniera syftet eller målet med en verksamhet, att utveckla det sätt som en tjänst levereras på, att förbättra kvaliteten hos existerande tjänster eller att hitta nya samverkansformer som ger nya fördelar. Innovation är enkelt sagt något som är nytt (i sammanhanget), nyttigt och genomförs.

 

Innovation management

En ledningsprocess med syfte att frigöra kreativitet och förverkliga vissa idéer för utveckling av produkter eller tjänster. SIS (Swedish Standards Institute) har tagit fram ett antal ledningsdokument och fortsatt standardiseringsarbete pågår inom ramverket SIS/TK 532.

 

Innovationsförmåga

Förmågan att identifiera behov och problem som bättre borde tas om hand, samt en kombination av drivkraft, kreativitet och envishet för att hitta lösningar.

 

Innovationsprocess

En process som börjar med en idé, eller en problemställning som behöver lösas, och som slutar i en innovation.

 

Inovationssluss

En aktör som har i uppdrag att stimulera och fånga in idéer från offentligt anställda, samt hjälpa dem att utveckla idén vidare så att den kan realiseras och introduceras på marknaden. En innovationssluss kan ge idébäraren stöd, bland annat i bedömningen av idéns potential, genom att undersöka om idén är ny eller om den redan har genomförts av någon annan, rådgivning kring mönsterskydd/patent och vägar att nå ut till marknaden samt kontakt med potentiellt intresserade företag som kan hjälpa till med framtagande av prototyp och produktion. För närvarande finns projektet tillgängligt i Norrbotten, Västerbotten och Värmland.

 

Innovationsupphandling

En upphandling som gör det möjligt att köpa något som ännu inte finns tillgängligt på marknaden. Upphandlaren beskriver det problem eller den uppgift som behöver lösas och vilka krav som ställs på produkten eller tjänsten. Företag får sedan tävla om att lösa problemet så effektivt som möjligt. Liknande system för upphandling används även bland museer när de önskar producera en utställning.

 

Intraprenör

En person (ofta en eldsjäl) som verkar som en förnyare av verksamheten i en organisation eller förvaltning. Dessa personer är nödvändiga för utvecklingen men insatserna uppmuntras inte alltid tillräckligt. Ett initiativ som uppmuntrar intraprenörer är utmärkelsen Årets Intraprenör som delas ut av Talentia.

 

Kontroll

Uppföljning, ofta reflexmässig, av variabler som kan vara mer eller mindre relevanta. I för stora mängder kan kontroll hämma kreativiteten, initiativförmågan och utrymmet för nytänkande. I rätt mängd och inriktad på att kontrollera rätt saker och områden är kontroll en nödvändighet för en framgångsrik verksamhet. Kontroll kan även användas för att hitta problem och områden där det finns utrymme för förbättringar.

 

Kreativitet

Förmågan till ett divergent tränkande. Kreativitet är nyskapande problemlösning som är frigjord från etablerade perspektiv. Genom att skapa toleranta, öppna och inkluderande miljöer gynnas kreativiteten.

 

Kund

De personer eller organisationer som en verksamhet, tjänst eller vara är till för. Kundens behov och önskemål bör genomsyra myndigheters och företags innovations- och förändringsarbete.

 

Misslyckande

En viktig aspekt av innovationsarbete som ger möjlighet till lärande. Ibland används misslyckanden till och med som grundstoff vid konferenser (se failfare). Uttrycket “trial and error” används gärna för den process där man provar olika lösningar för att se vilka som misslyckas och vilka som har potential att utvecklas till något bättre genom att modifiera dem.

 

Nudge

En knuff i “rätt” riktning. Genom att använda sig av mjuka styrmedel som hämtas från beteendevetenskaplig forskning påverkas människor att bete sig eller tänka på ett visst sätt, utan att begränsa individens möjlighet och frihet att själv välja. Metoderna kan exempelvis användas för att motverka brottslighet och övervikt samt få människor att handla mer miljövänligt och hållbart. Verktygslådan Mindspace är ett exempel på hur dessa metoder kan användas.

 

Organisationskultur

Detta begrepp är väletablerat men samtidigt svårt att fånga. I organisationer rotar sig värderingar och synsätt som påverkar de beteenden och attityder man kan se hos anställda och andra som kommunicerar med verksamheten. Organisationskultur är det som säger “så här gör vi i den här verksamheten”. I organisationskulturer som är öppna, tillåtande och uppmuntrande låter man nya idéer få plats att födas och utvecklas. En sluten organisationskultur kan å andra sidan vara det största hindret för innovation och förnyelse.

 

Processinnovation

Utveckling av en ny eller en förändrad process, till exempel genom att uppdatera ett arbetssätt, så att samma produkt eller tjänst kan levereras snabbare eller mer effektivt. Några exempel på processinnovation är digitaliseringen av nummerplåtssystemet på fordon så att skattemärkena kunde tas bort och implementeringen av e-legitimation hos ett flertal myndigheter som gör det enklare att boka tjänster och hantera administration.

 

Radikal innovation

När en innovation skapar förhållanden som är markant annorlunda än utgångsläget. Innovationen förändrar beteenden och kräver att existerande strukturer bryts ned. Värdet hos tidigare kunskap minskar och kan skapa osäkerhet i en bransch eller en organisation. Ibland kallar man denna typ av innovationer för kreativ förstörelse. Arbetet måste i vissa fall helt omorganiseras. Ett par viktiga exempel är hur elektronisk kommunikation, till exempel e-post och smarttelefoner, har påverkat kommunikationen både mellan individer samt med myndigheter och företag.

 

Risk

Ett förhållande som möjliggör ett misslyckande. Risker föreligger alltid i större eller mindre grad och är en oundviklig komponent i allt innovationsarbete.

 

Samverkan

Ett flertal aktörer samarbetar för att nå en bättre måluppfyllelse och skapa värde för dem som en verksamhet är till för. Samverkan åberopas ofta som en universallösning på ett stort antal problem, särskilt sådana som orsakas av sektorisering. Revirtänkande och bristande personkemi kan ibland sätta sig på tvären för att samverkan skall fungera. I många innovativa processer hittas fördelar med samverkan och kan bidra till att man hittar nya vinklar på ett problem och även till att dra in större mängder pengar till en verksamhet.

 

Sektorisering

Genom att specialisera och dela upp verksamheter i sektorer uppstår ofta brist på helhetssyn. Man talar ibland om stuprörstänkande. Även om sektorisering tillfälligt kan effektivisera arbetet inom specifika områden riskerar man att missa potentialen som finns i att samarbeta och öppna upp för nya synvinklar. Dessa  nya synvinklar kan i sin tur kan bidra till att hitta ännu effektivare metoder.

 

Skala upp

Att sprida en innovation, utvidga en försöksverksamhet eller implementera en lösning på fler ställen än där den först påbörjades. Detta är ett viktigt men ofta bortglömt steg som har en hög utvecklingspotential. Många innovativa lösningar kan med fördel appliceras på fler än ett område och därigenom utvecklas vidare.

 

Social Impact Bonds

En innovativ finansieringsform som gör det möjligt att skala upp förebyggande verksamhet eller testa nya metoder - utan att riskera det offentliga. En offentlig aktör beslutar vilket mål man skall nå och insatserna planeras och finansieras av privata aktörer. Det offentliga betalar insatsen först när det kan bevisas att dessa fungerar och har givit en besparing, till exempel i form av minskat behov av andra åtgärder.

 

Systemsynsätt

En form av helhetssyn som grundar sig i insikten om att allt i ett system hänger ihop och att olika faktorer påverkar varandra. För att kunna lösa ett problem måste man se till den påverkan som varje del har i systemet. Detta synsätt utgör en motsats till att endast fokusera på egna prestationer, den egna organisationens uppdrag eller till den egna budgeten.

 

Tillit

En övertygelse om någons goda avsikter som bidrar till att skapa trygga och kreativa människor som vågar mer och som drivs av positiv motivation att kunna göra skillnad, snarare än rädslan för att göra fel.

 

Tjänstedesign

Utformning eller förbättring av en tjänst med kundens behov som utgångspunkt. Genom att planera och organisera hur människor, infrastruktur, kommunikation och övriga komponenter samverkar med tjänsten kan dess funktion förbättras för slutkunden.

 

Tjänsteinnovation

En ny eller en förändrad tjänst tas fram. Exempel på tjänsteinnovation kan till exempel vara införandet av patienthotell, möjlighet att ge blod vid blodbussar eller att kunna deklarera digitalt och på så sätt spara papper.

 

Öppen innovation (Open innovation)

Ett arbetssätt där företag och organisationer systematiskt söker efter innovationer utanför den egna organisationen, samt bjuder in fler aktörer till att ta del av de egna innovationsprocesserna. Att utnyttja kunskap och kompetens som finns utanför den egna verksamheten kan skapa nya och bättre lösningar. Vinnova driver ett stort antal projekt inom området öppen innovation.