Innovativ tandvård - framsteg som gynnar folkhälsan

 

Tandvård och innovation - hur hör det ihop? Tandvården är ett område som går starkt framåt gällande vad man kan göra för att förbättra befolkningens tandhälsa. Här ger vi lite historiska återblickar gällande hur tandvården har utvecklats genom historien, samt presenterar några spännande innovationer såsom exempelvis tandscanners som gör det möjligt att genomföra vissa undersökningar och skapa tandmodeller utan att behöva ta fysiska avtryck.

Den internationella tandvården har kommit en bra bit på väg sedan de gamla sumererna började borra i tänder för att bota tandvärk för ungefär 7 000 år sedan. Såväl verktyg och metoder har förbättrats ordentligt under åren och idag är mötet med den lokala tandläkaren förknippat med betydligt mindre skräck och smärta än det var för bara 50 år sedan.

Utvecklingen går ständigt framåt och forskare världen över arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och applikationer för att vi medborgare ska kunna ha en god munhygien och vackra tänder långt upp i åldrarna. Några av de mest spännande områdena inom tandvård ligger inom den rehabiliterande tandvården där man strävar efter att hitta säkra och pålitliga metoder för att ersätta eller återbygga skadade eller missfärgade tänder, dels genom olika typer av implantat eller genom partialproteser.

Implantat ger dig ditt leende tillbaka

Det är få som känner till att tandimplantat med titanskruvar är en svensk innovation. Per-Ingvar Brånemark, ledande svensk anatom, utvecklade osseointegration - en process som fäster implantat i skelettet. Han fäste de första titanskruvarna i en svensk patient redan år 1965. Tekniken som han var med och utvecklade gjorde att man kunde skruva fast titanskruvar i käken som sedan fungerade som stöd för pelare som nya tänder kunde fästas vid. Tekniken var något av en revolution och innebar att många som förlorat sina tänder plötsligt kunde få chansen att återfå en vacker tandrad. 

Dyrt och tidskrävande ingrepp till en början

Dock tog behandlingen lång tid och var endast tillgänglig för ett fåtal drabbade. Till en början var denna teknik oerhört kostsam (det är fortfarande ett av de mest kostsamma ingreppen inom tandkirurgi) och användes främst på patienter som varit tandlösa en längre tid och där man kunde se att läkköttet i munhålan var av god kvalitet.

Utvecklingen leder till bättre, snabbare och mindre kostsamma behandlingar

Idag är tekniken allmänt accepterad och finns tillgänglig för de flesta som har möjlighet att betala för sig. För tandläkare i Stockholm, Göteborg och Malmö är denna typ av behandlingar relativt vanliga och kan utföras utan alltför lång väntetid. Själva tekniken att fästa skruvar i käken har inte förändrats nämnvärt sedan det första ingreppet men för- och eftervården har däremot blivit mycket bättre. Till exempel utvecklas hela tiden bättre scanners som ger kirurgen en god bild av tandbenet inför en operation.

Implantat - så går det till

Titanskruven fungerar som en typ av artificiell rot som skruvas fast i käkbenet under operationen. Skruven ska sedan fungera som fäste för en pelare där de nya tänderna sedan fästs. Innan ingreppet görs dock noggranna undersökningar av käkbenet, munhålan och patientens allmäntillstånd. Speciella dentalscanners används för att skapa exakta bilder av käkbenet som fungerar som grund för de beslut som fattas innan själva ingreppet. Ju bättre scanners som används, desto bättre bild av käkbenet kan kirurgen få och desto bättre resultat kan patienten vänta sig efter avslutad operation. När skruvarna väl fästs vid käkbenet följer en läkningsperiod på mellan tre och sex månader. Först därefter kan patienten få sina nya tänder. Under läkningstiden finns det möjlighet för patienten att använda tillfälliga lösningar såsom löstagbara tandproteser.

Utvecklingen av mer precisa scanners

Det område där man kommit längst i forskningen är det som rör röntgen och olika typer av scanners. Idag finns det en rad olika typer av röntgenapparater och scanners på marknaden som alla har olika för- och nackdelar. De mest enkla lösningarna inom scannertekniken idag kan klara av mer komplexa käkstrukturer och olika typer av anatomiska karaktärer. De klarar av olika ämnen såsom gips och vax och kan scanna allt från små delar till större helhetsbilder. Detta har gjort att man kunnat arbeta mer precist med implantaten och bygga upp modeller innan ingreppet för att skapa exakta avbilder av hur det kommer att se ut när operationen är klar.

CBCT

Cbct, eller cone beam computed tomography som det egentligen heter, är den modernaste röntgenteknologin som används inom tandkirurgi. Den skapar precisa tredimensionella röntgenbilder av tänderna och käkbenet och har snabbt blivit den mest eftertraktade metoden för implantatkirurgin. Eftersom maskinen som utför cbct är relativt liten och hanterbar finns den numera hos många framstående tandkirurger vilket gör att patienten ej behöver remitteras till utomstående röntgenkliniker (någonting som var vanligare förut). På grund av att klinikerna kan sköta den avancerade scanningen på plats minskas behandlingstiden samt det eventuella obehaget för patienten. Cbct utsätter även patienterna och kirurgerna för en betydligt mindre strålningsdos i jämförelse med äldre och mer daterade maskiner. Cbct används inte bara för att skapa bilder inför ett implantat, utan kan även användas vid rotfyllningar eller mer komplicerade lagningar.

Alternativ till implantat

Implantat kan verka som en universallösning när det kommer till tappade eller förlorade tänder - och till en viss del är det så. Tekniken med titanskruvar som blir en del av skelettet gör implantattekniken till relativt säker och pålitlig samt en långsiktigt hållbar lösning. Dock bör man inte bortse helt från de äldre och mindre avancerade teknikerna såsom löstagbara tandproteser eller tandfasta proteser.

-Tandstödda kronor och broar är en teknik som är pålitlig och betydligt mer kostnadseffektiv än implantat. Nackdelen med tandstödda kronor kan vara att de kräver starka och friska tänder att fästa i samt att de inte har samma hållfasthet som implantat.

-Löstagbara tandproteser kan idag fungera väldigt bra som alternativ. De sitter ordentligt fast i munhålan (långt ifrån de gamla ”klapprande” löständerna från förr) och är lätta att rengöra och hålla fräscha. Priset är också betydligt lägre än för implantat.

Framtiden

Vad framtiden för tandkirurgi har i sitt sköte är svårt att sia om. Mycket tyder på att vi kommer att få se radikala förbättringar inom utformningen och appliceringen av implantat samt att vi kan vänta oss en reducering av de idag höga priserna.

Utvecklingen av scanners som kan ta allt mer precisa bilder och därmed skapa modeller att prova ingreppet på innan operation kommer att leda till en ökad säkerhet och pålitlighet samt att det lättare går att anpassa varje enskilt ingrepp helt och hållet efter patienten. På grund av den höga prissättningen förväntar branschen sig även en ökad efterfrågan på pålitliga och snygga alternativ till implantat.

 

 

 

 

 

5 Apr 2016